Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Selvom en forælder ikke har forældremyndighed, er der rettigheder

Jeg er en ung far, som har en søn på 5 år.

Af flere årsager har min ekskæreste fået tilkendt den fulde forældremyndighed over vores søn.

Min søn skal inden længe begynde i skole, og derfor vil jeg gerne vide noget om hvilke rettigheder jeg har, når jeg nu ikke længere har del i forældremyndigheden over vores søn – herunder om jeg har medindflydelse på skolevalg og valg af fritidsinteresser?

 

Med venlig hilsen

Faderen


Svar:

Kære Fader

 

Tak for dit spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

 

Hvad betyder det at have fælles forældremyndighed? 

Fælles forældremyndighed medfører, at forældre i fællesskab skal tage sig af barnet og at de skal kunne blive enige om en række væsentlige beslutninger om barnets forhold.

Når et samlivsforhold afsluttes skal der i sagens natur tages stilling til hvem af forældrene, der skal være bopælsforælder og samværsforælder.

Bopælsforælderen er den, barnet har bopæl hos, og modsat samværsforælderen, kan denne forælder træffe afgørelser om alle overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvilken institution, barnet skal gå i, og hvor i landet bopælen skal være. Det skal bopælsforælderen – i princippet - ikke spørge samværsforælderen om.

De beslutninger forældre med fælles forældremyndighed skal kunne blive enige om, uanset om man er bopælsforælder eller samværsforælder, er følgende:

 • værgemålsspørgsmål,
 • væsentlig medicinsk behandling og/eller indgreb,
 • skolevalg, fritidsordning
 • flytning udenlands,
 • navnevalg,
 • risikobetonet fritidsaktivitet,
 • religiøse forhold.
 • pas

Begge forældremyndighedsindehavere har ret til at rejse til udlandet med barnet på ferie, blot det sker i samværsperioden. Kan I ikke blive enige om en eller flere af disse beslutninger må en af jer søge om at få forældremyndigheden alene over barnet.

Hvad betyder det, når den ene forældre har den fulde forældremyndighed?

Det forhold, at din ekskæreste har fået tilkendt den fulde forældremyndighed betyder, at hun kan træffe alle beslutninger vedrørende jeres søn. Hun skal med andre ord ikke spørge dig om din mening i forhold til eksempelvis skolevalg.

Uden del i forældremyndigheden har du desværre ikke ret til at deltage i eksempelvis samtaler om barnet på skolen og det er også kun din ekskæreste, der som forældremyndighedsindehaver, kan rejse til udlandet med jeres søn, da en afgørelse om samvær ikke automatisk giver mulighed for at rejse til udlandet med dit barn. Dette vil kræve en aftale mellem jer som forældre og hvis I ikke kan blive enige, kan du bede Statsforvaltningen om tilladelse til at rejse på ferie til udlandet med barnet. Selvom du som forælder ikke har del i forældremyndigheden, har du dog alligevel en række rettigheder og disse er følgende:

 • arveret,
 • ret til samvær med din søn og
 • ret til orientering om din søns forhold.

Reglerne herom findes i Forældreansvarsloven og de bærende hensyn heri er, at barnet har ret til begge sine forældre. Din søn har derfor ret til samvær med dig, uanset du er uden del i forældremyndigheden. Under samvær kan du træffe afgørelse om alle overordnede forhold i dit barns liv, eksempelvis om hvad du og din søn skal foretage jer af aktiviteter under samvær, hvornår din søn skal i seng mv.

I kan som forældre selv aftale rammerne for samværet, herunder omfanget heraf, men hvis I ikke kan blive enige, kan I anmode Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse herom. I stedet for retten til at deltage i samtaler om dit barn har du en orienteringsret, hvilket betyder, at du fra skoler, børneinstitutioner, sociale myndigheder, hospitaler, læge og tandlæger kan få en orientering om dit barns forhold, dette følger af Forældreansvarslovens § 23. Hvis du ønsker at benytte denne ret, skal du rette henvendelse til det pågældende sted, og bede om en orientering om dit barns forhold.

Du har dog ikke ret til at få aktindsigt i en sag om dit barn, medmindre den anden forælder giver dig ret hertil. Stedet bestemmer selv om de vil give dig en skriftlig eller mundtlig orientering og hvis man, de pågældende steder, vurderer, at det er til skade for barnet at give dig en orientering kan en orientering undlades. Hvis du ikke kan få den orientering du konkret har bedt om, kan du bede om at få et skriftligt begrundet afslag med klagevejledning, hvilket følger af Forældreansvarslovens § 41, stk. 4, hvorefter en afgørelse herom dog påklages til Statsforvaltningen.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over dine rettigheder, alternativt kan du læse mere herom under www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.